โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ องค์การเภสัชกรรม มอบตู้ SOS อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC ขนาด 50 cm ให้กับโรงพยาบาลบ้านธิ ขอบพระคุณค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.