🗣🗣🗣ห้างทองนริศรา โดยคุณพิมพ์พิชชา ชุณห์วิสิทธิกิจ บริจาคตู้เย็นเก็บวัคซีนขนาด 18 คิวบิกฟุต มูลค่า 96,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านธิ 🙏กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.