photo3

โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ ผู้ใจบุญร่วมบริจาคอาหารกลางวันให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดให้ชาวอำเภอบ้านธิ